Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 februari 2020

D66 voor kansengelijkheid, pedagogische voorzieningen en anticonceptie

Op 24 februari is in de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein 2019 – 2025 besproken. In dit document worden alle aspecten van de missie en visie van de Gemeente Heerenveen besproken, met betrekking tot de ondersteuning van alle inwoners, op het sociale vlak.

Namens D66 Heerenveen heeft Fractielid Rixt de Jong hierop 2 amendementen en 1 motie ingediend. Voor D66 was er te weinig aandacht voor kansengelijkheid en dan met name wat betreft gendergelijkheid, pedagogische basisvoorzieningen en de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen voor financieel kwetsbare vrouwen.

Gendergelijkheid

Zelfs in een land als Nederland zijn er nog grote verschillen tussen de genders. Onder meer op vlakken als armoede, gezondheid, inburgering en mantelzorg. Zo zijn in Nederland slechts 60% van de vrouwen economisch zelfstandig, nemen vrouwen vaker de rol van verzorgende op zich en zijn vrouwen eerder slachtoffer van huiselijk geweld. Dit komt ook onder mannen voor en daar ligt misschien nog wel een groter taboe op. Wij zien dan ook graag dat in de missie en visie op het Sociaal Domein voor de komende periode de Gemeente Heerenveen hier aandacht voor heeft.

Pedagogische basisvoorzieningen

Naast aandacht voor gendergelijkheid vind D66 Heerenveen het ook belangrijk om met pedagogische basisvoorzieningen ook kansengelijkheid te stimuleren voor jonge WMO’ers. Nu is er al aandacht voor kinderen met passend onderwijs en jeugdhulp, echter stopt dit wanneer de leerplicht eindigt. Omdat ook na het 18e levensjaar leren en ontwikkeling belangrijk blijft geloven wij dat goede pedagogische voorzieningen beschikbaar moeten zijn voor deze jongeren.

Motie anticonceptie

Sinds 2004 wordt anticonceptie niet meer uit de basisverzekering vergoed. Met name voor financieel kwetsbare vrouwen leidt dit tot problemen. 8% van de vrouwen gebruikt wel eens geen anticonceptie uit geldgebrek, onder andere met ongewenste zwangerschappen tot gevolg. Abortussen worden in Nederland wel gratis doorgevoerd en abortusklinieken zien dan ook vrouwen zelfs terugkomen. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Wat ons betreft mag geld geen barrière vormen om toegang te krijgen tot anticonceptie. Anticonceptie zorgt er mede voor dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken en volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving.

Uitslag stemming voorgestelde wijzigingen

Over de ingediende amendementen en de motie moet gestemd worden om deze mee te kunnen nemen in de Kadernota Sociaal Domein 2019-2025. Voor zowel het amendement voor de kansengelijkheid op gebied van gender en de pedagogische basisvoorzieningen waren een ruime meerderheid aanwezig in de raad. De motie voor anti-conceptie ingediende motie is in de stemming door de Gemeenteraad afgewezen. Met als gevolg dat er de Kadernota Sociaal Domein 2019 – 2025 voor de Gemeente Heerenveen er geen aandacht is voor een vergoeding van anticonceptie voor financieel kwetsbare vrouwen.

De fractie is echter wel uitermate tevreden met de de positieve uitslag op de amendementen voor kansengelijkheid en pedagogische basisvoorzieningen.