Steun ons en help Nederland vooruit

Buitengebied

Speerpunten

  1. Functie vermenging voor agrarische bedrijven stimuleren
  2. Herstel van ecologische (bodem)diversiteit van het buitengebied (bijvoorbeeld weidevogels) stimuleren
  3. Biologische landbouw stimuleren
  4. Landbouw en consumenten dichter bij elkaar brengen
  5. Ecologische verbinding realiseren tussen de Deelen en Oranjewoud

Ruimte voor groene groei

De Gemeente Heerenveen beschikt over een gevarieerd landschap. De inrichting van dit landschap is zeer bepalend voor het wonen, werken en recreëren in onze  gemeente, nu en in de toekomst. De nieuwe omgevingswet geeft gemeenten meer  dan voorheen de mogelijkheid om landschapsbeleid integraal af te wegen. Hierbij  staat D66 Heerenveen voor een evenwichtige balans tussen het gebruik van grond voor economische doeleinden, bebouwing en het beschermen van natuurgebied. Dit met als doel om nu en in de toekomst een goed en gezond woon, werk en recreatie klimaat te garanderen. Omdat de omgeving groter is dan de gemeente Heerenveen, pleit D66 ervoor om de omgevingsvisie af te stemmen met de buurgemeenten, het waterschap en de provincie.

D66 is voorstander van een leefbaar platteland met verduurzaming van de landbouwactiviteiten. Dit met als doel om de lucht- en bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Daarmee wordt ook de stand van de insecten en weidevogels verbeterd. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking en samenhang met de bestaande landbouw nodig. De overheid moet daarbij volgens D66 niet beperkend optreden richting boeren. D66 is een voorstander van het wegnemen van regels die boeren
verhinderen hun agrarische activiteiten te combineren met bijvoorbeeld horeca, detailhandel, toerisme, voedsel verwerking en zorg. Daarnaast is D66 voorstander
van de ontwikkelingen die producenten en consumenten van voedsel dichter bij elkaar brengen. Voorbeelden daarvan zijn pluk tuinen, de streek boer, winkeltjes
op het boerenerf, etc.

Fryslân beschikt over een internationaal vooroplopende agrarische sector welke van groot economisch belang is voor onze provincie en voor Nederland. Deze positie is het resultaat van hard werken en de enorme ondernemerskracht die boeren aan de dag leggen. D66 heeft er vertrouwen in dat juist deze kracht gaat helpen bij het verduurzamen van de sector, van ons voedsel en van ons landschap in de komende jaren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018