Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheidsdoelstellingen

Speerpunten

  1. 100% duurzame en eerlijke inkoop van zowel producten als diensten realiseren
  2. Werk maken van verduurzaming van Heerenveense woningen. Zowel bij particulieren als bij corporaties
  3. Vanaf 2020 alleen nog huizen bouwen zonder gasaansluiting
  4. De gemeente wordt aanjager van zonnepanelen. Eerst op daken, dan op de grond
  5. Heerenveen wordt een Global Goals gemeente
  6. Gas is van gisteren, de zon heeft de toekomst!

Ruimte voor groene groei

Met betrekking tot klimaat en energie heeft onze gemeente zich geconformeerd aan het door de VNG ondertekende landelijke Energie akkoord. Belangrijke doelstellingen betreffen o.m. de productie van duurzame energie (14% in 2020 en 16% in 2023) en energiebesparing van 2% per jaar. Volgens D66 is het tijd dat we het energie akkoord nu ook echt gaan uitvoeren. De gemeente moet daarbij in de volle breedte zoeken naar alternatieve energiebronnen. Naast zon en wind zijn bijvoorbeeld aardwarmte en warmtepompen interessant om verder te onderzoeken.

Volgens D66 is het lastig om ambitieus te zijn, als je niet kunt vertellen hoe je presteert. Om doelen te stellen, ambities te formuleren, prestaties inzichtelijk te maken en beleid te evalueren, is het nodig dat je op basis van harde cijfers laat zien waar je staat. D66 wil daarom dat er een nulmeting plaatsvindt die vastlegt hoe er nu wordt gepresteerd op het gebied van energie en duurzaamheid. Vervolgens moet er in samenhang met maatschappelijke organisaties en ondernemingen een ambitie en uitvoeringsplan worden geformuleerd aan de hand waarvan regelmatig kan worden gekeken of we op schema liggen. Ambitieus energiebeleid vraagt om een planmatige aanpak.Zowel vanuit het Rijk als de VNG wordt gesteld dat de gemeente hierbij een grote verantwoordelijkheid heeft omdat het veelal om lokale oplossingen gaat bij de energie transitie naar duurzame energie. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij het maken van omgevingsplannen. In de omgevingsvisie en de daaruit afgeleide omgevingsplannen, hoort volgens D66 een nadrukkelijke plek voor energie. Te denken valt aan de herverdeling van restwarmte en andere potentiële energiebronnen.

De afgelopen jaren is in Heerenveen veel gebeurd aan het op orde brengen van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook op het gebied van Grond- Weg- en Waterbouw zijn grote stappen gezet richting een financieel houdbaar meerjarenperspectief. Volgens D66 is het nu tijd om stappen te maken richting het verduurzamen van de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte. D66 wil dat Heerenveen zich aansluit bij landelijk ontwikkelde richtlijnen.

Heerenveen kan het niet alleen. Samenwerking en samenhang is nodig. D66 denkt en handelt over grenzen. Het aansluiten bij landelijke en internationale afspraken, zorgt voor samenhang in de aanpak en vergroot de kansen op het behalen van doelen. Heerenveen is de afgelopen jaren ‘Fair-trade’ gemeente geworden. Dat juicht D66 van harte toe. Het is nu tijd om te verbreden en te zorgen dat Heerenveen ook aansluit bij de door de Verenigde Naties ontwikkelde 17 Global Sustainable Development Goals. Heerenveen moet de komende jaren Global Goals gemeente worden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018