Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2021

Verklaring geen bezwaar vakantiewoningen Zeilschool Nes

Afgelopen donderdag, 4 februari, is in de commissie ROM een verzoek tot verklaring van geen bedenkingen besproken, voor de legalisering van de bouw van 12 waterlodges bij Zeilschool Pean in Nes. De gebouwde lodges zijn niet conform de reeds eerder verleende vergunning gebouwd, daarom vraagt de eigenaar een vergunning te verlenen voor de al gebouwde lodges. Omwonenden van de zeilschool hebben bezwaar aangetekend met betrekking tot de ontstane situatie.

Namens D66 is Hans Koekkoek op locatie geweest om de situatie te kunnen beoordelen en een mening te vormen. Hierbij rees één vraag. Is dit juridisch steekhoudend? De wethouder geeft aan dat dit zo is. Op basis van alle feiten is er tot het volgende inzicht gekomen. Deze is ook te zien op onze facebookpagina.

“De lodges zijn niet overeenkomstig het inpassingsplan geplaatst. In enkele gevallen scheelt het meters. Dat is niet handig. De vraag is wat D66 betreft of dit reden genoeg is om lodges te laten verplaatsen of, in extremis, het hele plan af te blazen. De wethouder heeft klip en klaar aangeven dat we met het afgeven van een (concept-)verklaring van geen bezwaar juridisch 100% zuiver bezig zijn. Dit laatste was voor onze fractie belangrijk om te horen.

Nu dit helder is, ziet D66 geen reden om de concept verklaring van geen bezwaar niet af te geven. Wel hebben we begrip voor de angst voor aantasting van het woongenot, daar waar het de eigenaars van het dichtstbij gelegen vakantiehuis betreft. Zeker als je lodge “’t Sweltsje” als een in rood plastic gehuld monster op de erfgrens ziet afstormen. Vraag is of die angst bij de bewoners terecht zo groot is, dat de concept verklaring van geen bezwaar moet worden geweigerd. D66 vindt van niet en wel om een aantal redenen:

Het onderhavige vakantiehuis is – en ik zou zeggen terecht- volledig gericht op het schitterende uitzicht over het water. De lodges bevinden zich dus aan de, min of meer, blinde achterkant van het huis. Tussen huis en dichtstbijzijnde lodge blijft o.i. een “ flinke” afstand over. We beseffen ons dat over de term flink natuurlijk altijd verschil van mening kan zijn, net als over de in dit dossier veelgebruikte term “boerenerf”. Het aanzicht zal de komende tijd volgens D66 nog sterk veranderen c.q. verbeteren. Immers, de lodges worden met hout bekleed en bij een in juni jl. gebouwd huisje was dit hout al sterk vergrijsd. Ook wordt de sloot op de erfgrens deels gedempt om ruimte te bieden aan groen (bv. riet en/of wilg). Ook mogen we niet vergeten – de wethouder gaf nog eens nadrukkelijk aan- dat er ook gebouwd had mogen worden zonder enige landschappelijke inpassing.

D66 acht het plan van zeilschool Pean een krachtige, op maat gesneden en op de toekomst gerichte impuls voor de recreatie in onze gemeente.
Ons inziens zal het woongenot van de vakantiehuisbewoners niet in ernstige mate worden aangetast. De opmerking van de wethouder dat er zijns inziens misschien wel sprake zal zijn van waardevermeerdering van het huis neemt onze fractie met een korrel zout.

Tenslotte voorzitter, D66 zal dus instemmen met het verlenen van de concept verklaring van geen bezwaar. Tegelijkertijd roepen we alle betrokken partijen op om constructief met elkaar in overleg te gaan, om als bij elkaar betrokken bewoners en goede buren uit deze voor iedereen uiterst vervelende situatie te komen.”

Op 18 februari wordt over de concept verklaring van geen bezwaar gestemd in de gemeenteraad.